OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OTEVŘENA NOVÁ VÝZVA

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Přijímány jsou žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.

Výzva se týká následujících oblastí podpory:

  • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

  • Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

  • Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

  • Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

  • Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

  • Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽPvýzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP .

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR nebo příslušná regionální pracoviště AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Omezení v rámci výzvy:

Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2015.

 


  


 

 

03.02.2015 14:31

Zastupujeme: