Ohlédnutí za úvodním setkáním partnerů mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD

Ohlédnutí za úvodním setkáním partnerů mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD


Aktualita vydána dne: 30. 03. 2010

Ve dnech 23. a 24.3.2010 se v Mostě v hotelu Širák uskutečnilo první setkání partnerů mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD, jehož hlavním cílem je podpora malých a středních podniků (MSP) při zakládání a rozvoji sítí klastrů. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V České republice je maximální výše finanční podpory z ERDF 85 %, zbylých 15 % si partner hradí z vlastních zdrojů. Vedoucím partnerem celého projektu je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) jakožto první vedoucí partner z celé ČR v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Projekt CLUSTERS-CORD je zaměřený na společné hledání odpovědí na otázku, jak zvýšit možnost regionálního rozvoje klastrů, a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvýší konkurenceschopnost Střední Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Bylo identifikováno 10 oblastí pro podporu spolupráce.

Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu. Pozvání přijali také zástupci CzechInvestu, kteří účastníky seznámili s problematikou klastrů a klastrové politiky v České republice. Partneři budou nadále spolupracovat v rámci pravidelných setkání v partnerských regionech a pomocí pravidelných telekonferencí. Projekt je v první etapě zaměřen na vývoj online platformy projektu, vytvoření webového portálu, který bude sloužit k výměně zkušeností týkajících se klastrů, prezentaci studií a zpráv. Partneři budou spolupracovat na vymezení společných indikátorů, poskytování služeb, výzkumu, analýz a případových studií a důležitou součástí realizace projektu bude i pořádání Benchmarkingové konference, které se budou účastnit zástupci klastrů z různých partnerských regionů. Poslední etapa projektu bude zaměřena na spolupráci a rozvoj klastrů, výměnných návštěv zástupců, reprezentantů a manažerů klastrů, případně regionálních politiků, které budou financovány prostřednictvím projektu. Důležitým výstupem bude existence nejméně 3 nadnárodních metaklastrů v jednotlivých průmyslových odvětví v tzv. „post projektové fázi“.

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. – ČR

Partneři projektu: PP2:Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS) – Německo, PP3: Pieštanská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraje – Slovensko, PP4: Regional Development Agency Celje l.t.d. – Slovinsko, PP5: Mid-Pannon Regional Development Company – Maďarsko, PP6: Regional Development Agency Bielsko-Biala – Polsko, PP7: Upper Austrian Chamber of Commerce – Rakousko, PP8: Milano Metropoli Development Agency – Itálie, PP9: “ARLEG” S.A. Regional Development Agency – Polsko, PP10: Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj o.s. – ČR.

Evropská komise definovala klastry jako „skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které spolupracují a soutěží, jsou místně koncentrované v jednom či několika regionech, i když tyto klastry mohou mít globální rozsah, jsou specializované v konkrétním průmyslovém odvětví provázaném společnými technologiemi a dovednostmi, a jsou buď znalostní nebo tradiční“.

 

Clusters

30.03.2010 00:00

Zastupujeme: