LOGICAL

LOGICAL

Zkrácený název:

LOGICAL

Celý název:

Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs / Zlepšení úrovně mezinárodní logistiky prostřednictvím Cloud computingu a inovativního modelu obchodní spolupráce

Program:

CENTRAL EUROPE

Oblast intervence:

2.2 Rozvoj multimodální logistické spolupráce

Trvání:

Květen 2011 – Říjen 2014 (42 měsíců)

Celkový rozpočet:
Příspěvek ERDF:

2.943.876,00 €
2.363.446,00 €

Partneři:

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Sachsen, DE), Leipzig/Halle Airport (Sachsen, DE), Logistics network Leipzig-Halle (Sachsen, DE), KIUT Regional Development Association (Eszak-Alfold, HU), CL Consulting & Logistics Ltd. (Dolnoslaskie, PL), Bay Zoltan Foundation for Applied Research (BAY-LOGI) (Kozep-Magyarorszag, HU), Misdolin Plusz 2006 Kft. (Eszak-Magyarorszag, HU), Interporto Bologna S.p.a. (Emilia-Romagna, IT), Province of Bologna (Emilia-Romagna, IT), Regional Development Agency of Usti Region, PLC (Severozapad, CZ), Luka Koper, port and logistic system, d.d. (Slovenija, SI), Regional Developmentcentre Koper (Slovenija, SI), University of Leipzig (Sachsen, DE)

Vedoucí partner:

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Sachsen, DE)

Kontaktní osoba:

p. Christoph Schnabel

Adresa:

Otto-Schill Straße 1, D-04109 Leipzig, Germany

Telefon:
Fax:

0049 341 14077970
0049 341 14077911

E-mail:

schnabel(at)aufbauwerk-leipzig.com

 

 

 Vzniká inovativní nástroj pro logistiku

Projekt „Zlepšení úrovně mezinárodní logistiky prostřednictvím Cloud computingu a inovativního modelu obchodní spolupráce“, zkráceně „LOGICAL“, se v současné době  realizuje v 6 zemích střední Evropy z prostředků Evropského regionálního rozvojového fondu. Česká Republika je v mezinárodním partnerství, které projekt realizuje, zastoupena Ústeckým krajem, reprezentovaným Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. Snahou zahraničních partnerů bylo začlenit do projektu region s moderním terminálem pro intermodální dopravu v Lovosicích, který zaujímá výhodnou polohu na IV. panevropském koridoru a je součástí průmyslové zóny s kombinací silniční, železniční i vodní dopravy.

Logistický sektor, který propojuje země EU, má obrovský potenciál k tomu, aby přinesl regionům střední Evropy přidanou hodnotu a vytvořil nová pracovní místa. Požadavky na interoperabilitu, vyvolané rostoucími nároky na dodávky just-in-time a environmentálními dopravními náklady, se staly kritickým faktorem konkurenceschopnosti logistických terminálů. Překážkou pro spolupráci globálních logistických hráčů s malými firmami se jeví kromě jiného vysoké transakční náklady vzhledem k rozdílným standardům řídících počítačových systémů. Poslední technologický vývoj ukázal, že cloudové systémy mohou být správným řešením tohoto problému. Je známo, že “cloud computing“ je v nejjednodušším výkladu IT řešení ve kterém třetí strana hostí vaši počítačovou strukturu na velkém vzdáleném serveru, na který máte přístup přes internet. Vzhledem k tomu, že přístup k moderním IT nástrojům byl identifikován jako klíčový faktor v rozvoji konkurenceschopnosti, připravovaný, vysoce inovativní informační nástroj má potenciál k posílení strategické důležitosti střední Evropy v nákladní přepravě mezi severem a jihem, starými a novými členskými státy EU a rozvíjejícími se východoevropskými trhy.

Cloud computing může proto pomoci překonat nedostatky v interoperabilitě mezi subjekty v logistických sítích a jednotlivých terminálech, a navíc multi-cloudová koncepce ulehčí jejich mezinárodní spolupráci, například umožní vyšší využití nákladní železniční dopravy. Projekt LOGICAL je založen na výzkumném projektu „InterLogGrid“ financovaném německým Ministerstvem pro vzdělání a výzkum, který dále rozvíjí. V rámci tohoto projektu byla vytvořena koncepce cloud computingu pro překonání překážek ve spolupráci malých a velkých subjektů. Koncepce předpokládá využití plného potenciálu systému prostřednictvím virtuálního propojení velkých logistických terminálů s pomocí cloud computingu.

Cílem projektu LOGICAL je zvýšit spolupráci logistických podniků různých velikostí, zvýšit konkurenceschopnost středoevropských logistických terminálů prostřednictvím snížení transakčních nákladů (lepšího přístupu k informacím velkých subjektů) a propagovat využití efektivních druhů dopravy v rámci multimodální spolupráce. V rámci projektu budou vytvořena univerzální pravidla pro cloud computing v logistice, zavedena beta verze cloudové platformy, která bude otestována v ročním provozu (funkčnost, kvalitativní parametry) a zaveden cloud computingový nástroj funkčně propojující 4 velké logistické středoevropské terminály. Mezinárodní spolupráce přinese koncept, ke kterému se mohou připojit další logistické terminály.

Z toho budou těžit především malé a střední podniky, jejichž konkurenceschopnost je omezena vysokými náklady na nákup licencí řídících systémů globálních hráčů a instituce, protože náklady na provoz řídících systémů prostřednictvím cloud computingů se výrazně sníží. Navíc získají nástroj, prostřednictvím kterého se usnadní spolupráce s partnery a umožní rozvoj mezinárodních partnerství. Zároveň se zvýší atraktivita logistických terminálů, které využívání cloud computingu jako nástroje konkurenceschopnosti budou propagovat.

Projektoví partneři společně vypracují cloudovou architekturu jako univerzální koncept za účelem zvýšení spolupráce v logistice. Vzhledem k tomu, že cloud computing v logistice představuje vysoce inovativní přístup, předpokládá se jednoroční zkušební provoz národně lokalizovaných beta verzí. Po testu bude následovat rozšíření datové základny a výsledkem bude plná verze cloudového nástroje. K rozšíření nástroje do dalších logistických terminálů bude organizováno předvedení systému na veletrhu dopravy a logistiky v Mnichově v roce 2013.

V rámci projektu budou uspořádány mezinárodní semináře a vzniknou výukové materiály. Za účelem zajištění údržby a aktualizace spojení bude podepsána dohoda, bude zpracováno 6 podnikatelských plánů pro zajištění životaschopnosti projektu v rámci dotčených dopravních terminálů (s předpokládanou podporou terminálu z ČR a Polska). Podnikatelské plány budou zahrnovat obchodní model dostupný malým podnikatelům.

 

Kontakt na českého partnera projektu:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48 400 02  Ústí nad Labem

Tel.: 417 633 240

Fax: 476 706 331

http://www.rra.cz

Kontaktní osoby: Ing. Jiří Polívka, Ing. Bohumil Bocian  (polivka@rra.cz, bocian@rra.cz)

 

Projekt je financován z operačního programu CENTRAL EUROPE.

 

 

Zastupujeme: