INWAPO

INWAPO

Strategický projekt programu Central Europe „INWAPO“

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) je jedním ze 13 partnerů strategického projektu, který podporuje rozvoj hospodářství zemí střední Evropy.  Tento projekt s názvem Zlepšení vnitrozemských vodních cest a námořních přístavů, zkráceně „INWAPO“ spadá do oblasti intervence 2.2 Rozvoj multimodální logistické spolupráce a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a prostředků jednotlivých zúčastněných zemí EU.  Na realizaci projektu s plánovaným rozpočtem cca 4 mil. EUR spolupracují partneři ze 7 zemí střední Evropy od 1. října 2011. Projekt se zabývá dvěma hlavními problémy – podporou integrace a spolupráce mezi přístavy na vnitrozemských vodních cestách a námořními přístavy a rozvojem tří-modální infrastruktury a více-modálních přepravních služeb ve střední Evropě, navazujících na námořní přístavy (v severním Jadranu a na Baltu).

Za Českou republiku se bude na projektu podílet kromě RRA ÚK také Ministerstvo dopravy ČR. Předmětem zájmu českých partnerů v rámci projektu je zvýšení podílu nákladní dopravy po Labské vodní cestě a po Odře a prověření možnosti realizace budoucího propojení vodních cest Dunaj – Odra – Labe.  Proto se bude projekt mimo jiné zabývat zpracováním studie, která vyhodnotí proveditelnost evropské investice do vybudování průplavu Dunaj – Odra-Labe.

Projekt přispěje k integraci takových způsobů přepravy, které podporují funkční více-modální dopravní řešení jako ekologicky udržitelnou alternativu k dopravě silniční tím, že zatraktivní přepravu více-modální, zahrnující využití vodní dopravy pro mezinárodní zbožové proudy procházející zeměmi střední Evropy.

Projekt přispěje k naplnění cílů EU, k nimž se toto společenství států zavázalo: převést nákladní dopravu na ekologicky příznivější způsoby přepravy a snížit emise CO2 vlivem dopravy. K tomu projekt přispěje jednak rozvojem účinnějších inter-modálních spojení mezi námořními přístavy (v severním Jadranu a na Baltu), říčními přístavy (na Dunaji, Odře a Labi) a k nim přiléhajícími oblastmi ve střední Evropě a také nasazením moderních informačních a komunikačních nástrojů pro řízení přístavů a výměnu dat o přepravě zboží. Partneři projektu:

Přístav Benátky

Via Donau – Rakouská společnost řízení vodních cest

Přístav Vídeň

Ministerstvo dopravy ČR

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústřední ředitelství pro vodu a životní prostředí, Budapešť

Freeport of Budapest Logistics Ltd.

Přístav Terst

E.I.N.E. North Eastern Industrialization bodies, Padova

Rozvojová agentura Mazovia, a.s., Waršava

 

Luka Koper, port and logistic systém

Slovenská plavba a přístavy, a.s.

Verejné prístavy a.s.

 


Zastupujeme: