INWAPO (www.inwapo-project.eu)

www.inwapo-project.eu

Strategický projekt programu Central Europe „INWAPO“

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) je jedním ze 13 partnerů strategického projektu, který podporuje rozvoj hospodářství zemí střední Evropy.  Tento projekt s názvem Zlepšení vnitrozemských vodních cest a námořních přístavů, zkráceně „INWAPO“ spadá do oblasti intervence 2.2 Rozvoj multimodální logistické spolupráce a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a prostředků jednotlivých zúčastněných zemí EU.  Na realizaci projektu s plánovaným rozpočtem cca 4 mil. EUR spolupracují partneři ze 7 zemí střední Evropy od 1. října 2011. Projekt se zabývá dvěma hlavními problémy – podporou integrace a spolupráce mezi přístavy na vnitrozemských vodních cestách a námořními přístavy a rozvojem tří-modální infrastruktury a více-modálních přepravních služeb ve střední Evropě, navazujících na námořní přístavy (v severním Jadranu a na Baltu).

Za Českou republiku se bude na projektu podílet kromě RRA ÚK také Ministerstvo dopravy ČR. Předmětem zájmu českých partnerů v rámci projektu je zvýšení podílu nákladní dopravy po Labské vodní cestě a po Odře a prověření možnosti realizace budoucího propojení vodních cest Dunaj – Odra – Labe.  Proto se bude projekt mimo jiné zabývat zpracováním studie, která vyhodnotí proveditelnost evropské investice do vybudování průplavu Dunaj – Odra-Labe.

Projekt přispěje k integraci takových způsobů přepravy, které podporují funkční více-modální dopravní řešení jako ekologicky udržitelnou alternativu k dopravě silniční tím, že zatraktivní přepravu více-modální, zahrnující využití vodní dopravy pro mezinárodní zbožové proudy procházející zeměmi střední Evropy.

Projekt přispěje k naplnění cílů EU, k nimž se toto společenství států zavázalo: převést nákladní dopravu na ekologicky příznivější způsoby přepravy a snížit emise CO2 vlivem dopravy. K tomu projekt přispěje jednak rozvojem účinnějších inter-modálních spojení mezi námořními přístavy (v severním Jadranu a na Baltu), říčními přístavy (na Dunaji, Odře a Labi) a k nim přiléhajícími oblastmi ve střední Evropě a také nasazením moderních informačních a komunikačních nástrojů pro řízení přístavů a výměnu dat o přepravě zboží. Partneři projektu:

Přístav Benátky

Via Donau – Rakouská společnost řízení vodních cest

Přístav Vídeň

Ministerstvo dopravy ČR

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústřední ředitelství pro vodu a životní prostředí, Budapešť

Freeport of Budapest Logistics Ltd.

Přístav Terst

E.I.N.E. North Eastern Industrialization bodies, Padova

Rozvojová agentura Mazovia, a.s., Waršava

 

Luka Koper, port and logistic systém

Slovenská plavba a přístavy, a.s.

Verejné prístavy a.s.

 

 

16.01.2012 10:01

Zastupujeme: