Projekt RATIO-Inspirace osvědčenými praxemi z jiných regionů EU


Inspirace osvědčenými praxemi z jiných regionů EU

Program INTERREG EUROPE, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování strategií a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Z iniciativy španělské organizace Aragonese Federation of Municipalities, Regions and  Provinces (FAMCP) vzniklo partnerství 9 subjektů z 8 regionů EU, aby vytvořilo projekt „Regional Actions To Innovative Programmes" se zkráceným názvem RATIO (https://www.interregeurope.eu/ratio/). Cílem tohoto projektu „Regionální akce k inovačním programům" je podpořit regionální ekonomický rozvoj ve venkovských regionech tím, že bude podpořena schopnost MSP inovovat své produkty a tak překonat bariéry svého růstu a konkurenceschopnosti. Podpora MSP bude realizována pomocí zlepšení inovačních strategií regionů na základě osvědčených zkušeností, získaných v jiných regionech EU od partnerů projektu RATIO.

Stručný popis osvědčených zahraničních praxí, poskytnutých partnery projektu RATIO, je uveden v níže uvedené tabulce.

č.

Osvědčená praxe

Podstata a vlastnosti osvědčené praxe

1

Technologické parky

Založení technologických parků ve venkovském regionu - investice do infrastruktury vhodné pro soukromé investory

2

Podnikatelský program

Agri Food

Program podpory inovačních projektů v zemědělském sektoru - specializovaný program PRV ČR

3

Širokopásmový internet

pro všechny

Plán poskytnout přístup 100% obyvatel, včetně řídce osídlených oblastí - vhodnější pro soukromé investory, nebo stát

4

TECHtoRURAL

Přenos technologií z tradičních technologických center do rozvoje venkova - spolupráce venkovských MSP a metropolitních technologických center

5

GoRural

Vývoj logistických služeb pro venkovské oblasti k podpoře dopravy, shromažďování a distribučních služeb - rozsah venkovských oblastí ÚK neodpovídá obdobné potřebě podpory

6

Agri Con GmbH

Integrování nových technologických řešení a aplikací (ICT, robotizace, senzory,...)  do tradičního farmářského sektoru - vhodné pro technologicky vyspělé firmy

7

Klastr energie a životního prostředí Neu e.V.

Široce založený klastr sdružující veřejné subjekty, dodavatele energií, výzkumná centra, MSP s tematickými pracovními skupinami - iniciativa založení klastru je vhodná pro podnikatelské subjekty

10

Inovační bond (svazek)

Podpůrné schéma malých grantů k podpoře inovací u MSP - obdoba Inovačních voucherů ÚK

11

Kuchyňské inkubátory

Vytváření inkubátorů místní výroby zemědělských produktů - spíše záležitost místních projektů v zemědělských regionech

12

Institut environmentálních řešení (IES)

Vysoce specializovaná firma se sídlem na venkově, spolupracující s uznávanými odborníky z celého světa - předpokladem využití osvědčené praxe je existence obdobné firmy v ÚK

13

Lotyšský klastr vysoké přidané hodnoty a zdravé potravy

Chytře sestavený klastr z firem z venkovského regionu a vysokých škol a výzkumných organizací z centra, které se vzájemně doplňují a podporují - je třeba iniciativní a zapálený přístup místní firmy a podpora veřejnosti

14

Územní akční plán pro podporu podnikání v

Alto Tâmega

Obdobné územní rozvojové dokumenty v ÚK existují - výhodou je specializace dokumentu jen na podporu a rozvoj podnikání

15

ResiVal udržitelné hospodářství borovicového lesa

Speciální program hospodaření v lesích - příliš specifický dokument pro přenos do jiného regionu s jiným způsobem hospodaření

16

Kreativita aplikovaná v inovacích zlepšováním kapacit lidských zdrojů u MSP

Vhodný způsob podpory MSP v regionu k zajištění jejich budoucí konkurenceschopnosti - osvědčená praxe navržena k přenosu do ÚK

17

Plánovací aktivity ERDF - Konkurenceschopnost, Inovace, Technolog. transfer, MSP

Iniciativní návrh jak plánovat aktivity podpořené z ERDF podle návrhů „zdola, tj. od MSP a regionů

18

Podnikatelská centra

Síť místních podnikatelských center ve spolupráci samospráv, místních podnikatelských organizací a státní ch agentur podpory podnikání - obdobná síť např. APP ČR, EEC je v ČR na úrovni regionů

19

Úřad místního podnikání

První informační místo, kde se poskytují informace o podnikání a jeho podpoře - v ČR je obdobná síť kanceláří , např. APP ČR, OHK apod.

* Osvědčené praxe č. 8 a 9 z Ústeckého kraje (Inovační centrum Ústeckého kraje a dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje) byly poskytnuty ostatním regionům.

Detailní popisy vyměněných osvědčených zkušeností v rámci projektu RATIO jsou pro zájemce k dispozici v anglickém jazyce zde v příloze.

 

27.02.2018 10:34

Zastupujeme: