Informace č. 4 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Informace č. 4 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Akční plán pro Ústecký kraj byl zpracován v průběhu 1. fáze projektu RATIO na základě poznatků o podpoře inovačních aktivit malých a středních podniků ve spolupracujících regionech EU, na zjištění stavu stávajících rozvojových dokumentů ÚK a ČR a na výsledcích diskuzí ve skupině stakeholderů projektu RATIO, zainteresovaných na rozvoji podnikatelské sféry Ústeckého kraje.

Na základě skutečností zjištěných projektovými aktivitami projektu RATIO dne 31. 3. 2018 RRA ÚK předložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje projektový záměr na doplnění Akčního plánu Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 o program Kreativní vouchery, který by mohl být v případě akceptace implementován v Ústeckém kraji v období let 2019 a 2020. Záměrem kreativních voucherů je pomoci firmám z Ústeckého kraje v ekonomickém růstu díky získání konkurenční výhody - přidané hodnoty, kterou poskytne spolupráce se subjekty z kulturních a kreativních odvětví.

Prvním krokem k úspěšné implementaci navrženého opatření bylo kladné projednání Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj v Krajské radě pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje na podzim 2018. Krajská rada vydala usnesení, že s využitím navrhovaného opatření do budoucna počítá, doporučila předložený koncept opatření dopracovat a nahradit jím program Inovační vouchery Ústeckého kraje v momentě snížení zájmu o daný produkt. Dopracováním dotačního programu Kreativní vouchery bylo pověřeno Inovační centrum Ústeckého kraje (www.icuk.cz), které je zároveň administrátorem programu inovačních voucherů, u kterého je pozorována tendence klesajícího zájmu ze strany žadatelů.

V dubnu a květnu 2019 byl v rámci monitoringu implementačního procesu ověřen současný stav běžícího programu Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2019 vyhlášeného
dne 20. 12. 2018. Výzva pro předložení žádostí o dotaci byla ukončena ke stanovenému datu 28. 2. 2019. V současné době probíhá realizace podpořených projektů úspěšných žadatelů, které musí být dle pravidel programu ukončeny nejpozději do 31. 1. 2020 a závěrečná zpráva odevzdána do 28. 2. 2020. Po skončení administrativní procedury dojde k závěrečnému vyhodnocení programu 2019. V dané době není ze strany pověřeného orgánu vyvíjena činnost související se zpracováním výsledné podoby dotačního programu Kreativní vouchery Ústeckého kraje. Vzhledem k datu ukončení projektu RATIO dne 30. 3. 2020 se jeví jako velice málo pravděpodobné, že by se podařilo dotační titul kreativních voucherů spustit ještě před terminací projektu RATIO.

V přiloženém souboru je k dispozici plné znění Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj po úpravách, který zahrnuje obdržené písemné stanovisko Ústeckého kraje a znění opatření Kreativní vouchery před dopracováním Inovačním centrem Ústeckého kraje.

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou prezentovány na https://www.interregeurope.eu/ratio/.

Akční plán_revize 2

25.06.2019 10:39

Zastupujeme: