Informace č. 2 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký krajInformace č. 2 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

V rámci projektu RATIO byl vypracován Akční plán pro doplnění Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 o program Kreativní vouchery, který by mohl být v případě akceptace implementován v ÚK v období let 2019 a 2020. V současné době probíhá jeho dopracování do jiné formy dle požadavku řídícího orgánu programu Interreg Europe, které se však nijak nedotýká obsahu Přílohy č. 2 Opatření Kreativní vouchery, která je podstatou akčního plánu.

Projednání návrhu opatření v Krajské radě pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje v avizovaném termínu září 2018 je tudíž možné. Od výsledku jednání se bude odvíjet další směr obsahového a implementačního vývoje předloženého opatření.

Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje je platformou jmenovanou Radou Ústeckého kraje s funkcí poradního orgánu pro Radu ÚK. Složení KRK respektuje zastoupení aktérů ze všech tří částí „triple helix", tzn. soukromý sektor, výzkumné organizace a veřejná správa. Předsedou KRK je radní ÚK, v jehož kompetenci je ekonomický rozvoj a inovace. KRK se schází minimálně dvakrát ročně. Jejím hlavním úkolem je projednávání a plánování aktivit a projektů, vzájemná koordinace aktivit a definování nových cílů a úkolů.

Plné znění přílohy č. 2 Opatření Kreativní vouchery je k dispozici na http://www.rra.cz/cs/akcni-plan-projektu-ratio-usiluje-o-podporu-kreativity-v-usteckem-kraji/.

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou prezentovány na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


 

11.09.2018 12:22

Zastupujeme: