Náš tým

Náš tým

Ing. Mgr. Marek Hartych

Generální ředitel společnosti, prokurista

Tel: 608 544 025, email: hartych(@)rra.cz

Z titulu ředitele je zodpovědný za formulování vize a mise, strategické řízení a naplňování strategických cílů, tvorbu obchodní strategie a portfolia služeb, personální vedení, budování sociálně a environmentálně odpovědné společnosti a péči o klienty.

Má zkušenosti jak s výkonem státní správy (oblast životního prostředí), tak s realizací a správou projektů (MAS Český sever, z.s.), či s tvorbou rozvojových a strategických dokumentů (pro Správu NP České Švýcarsko či Ústecký kraj). Byl členem několika monitorovacích výborů a resortních pracovních skupin. Podílel se na několika výzkumných projektech (TAČR Éta). Je plně kvalifikovaným manažerem projektů dle NSK a standardu Prince2. Vzděláním je biolog a expert na rozvoj venkovského prostoru.

V březnu roku 2023 byl představenstvem jmenován na pozici ředitele společnosti. Za svůj hlavní úkol považuje transformaci RRA ÚK ve společnost poskytující služby s vysokou přidanou hodnotou, které přispívají jak k hospodářskému růstu, tak k celkovému rozvoji Ústeckého kraje.


Mgr. Miroslav Cingl

Zástupce generálního ředitele

Tel: 607 507 541, email: cingl(@)rra.cz

V RRA ÚK působí od roku 2007. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor Žurnalistika a mediální studia. Dále absolvoval průběžný vzdělávací program pro manažery regionálních inovačních strategií zajišťovaný Ministerstvem školství. Působí jako projektový manažer a ředitel oddělení.

Zaměřuje se především na oblast strategického plánování a na podporu přípravy a realizace projektů financovaných z veřejných zdrojů. Oborově se specializuje na problematiku výzkumu, vývoje a inovací a na strategie rozvoje ve veřejné správě. Podílel se na vzniku dotačního programu Inovační vouchery Ústeckého kraje.
Ing. Markéta Hendrychová, Ph. D.

Manažer krajinného plánování

Tel: 775 965 933, email: hendrychova(@)rra.cz

Vystudovala Krajinné inženýrství a následně Aplikovanou krajinnou ekologii na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V rámci RRA ÚK vede Urbanistické centrum Ústeckého kraje jehož hlavním cílem je transformace regionu v oblasti přírodo-urbanisticko-architektonické. Svými zkušenostmi z výzkumu, krajinného plánování v hnědouhelných lomech či odborné komunikace s různými stakeholdery na místní, národní i mezinárodní úrovni, hodlá se svým týmem za účasti laické i odborné veřejnosti podpořit urychlení komplexní revitalizace a přispět ke smysluplnému využití neopakovatelného potenciálu posttěžebního území, ale také rozvoji území navazujícího.

Poskytuje konzultace (kraji, městům a obcím, firmám, veřejnosti…) v oblasti rekultivace a revitalizace území, při tvorbě krajských strategií a koncepcí, podílí se na zadávání územních studií.

Její letecké fotografie pomáhají k propagaci atraktivity Ústeckého kraje.

 

Mgr. Lenka Budajová

Manažer vnitřních procesů, Projektový manažer projektu TCUK, Tajemnice představenstva

Tel: 417 633 240, 605 556 186, email: budajova(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK byla asistentkou generálního ředitele od r. 2000 do r. 2022. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně  Ústí nad Labem, obor Sociální pedagogika, absolvovala kurz jednoduchého a podvojného účetnictví na Obchodní akademii a absolvovala certifikovaný kurz při Programu celoživotního vzdělávání - Sociální pracovník.

V roce 2023 ukončila magisterské studium na Jagellonské univerzitě v Toruni - fakulta Veřejnoprávních studií a ekonomických studií v Uherském Hradišti, obor ekonomika a veřejná správa.

V rámci své profesní praxe působí dlouhodobě jako tajemnice představenstva společnosti. V mezinárodních projektech působí jako finanční nebo projektový manažer.

Na starosti má administrativní a personální agendu, komunikuje s akcionáři společnosti, orgány společnosti a veřejností. Zabezpečuje řadu seminářů, akcí a odborných činností, které jsou spojené s administrací  a managementem projektů a fondů. Na starosti má DOTAČNÍ ZPRAVODAJ, který pravidelně rozesílá klientům společnosti a různým institucím v kraji.


Ing. Bohumil Bocian

Ředitel sekce územního rozvoje

Tel: 417 637 448, email: bocian(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je zaměstnán od r. 1999. Vystudoval strojní a elektrotechnickou fakultu Vysoké školy dopravní v Žilině. Má zkušenosti ze státní správy a samosprávy. Absolvoval řadu odborných školení a stáží v ČR i v zemích EU a USA. Absolvoval státní zkoušku z anglického jazyka a zabývá se překládáním textů z anglického jazyka. Pracuje na pozici ředitele sekce pro územní rozvoj. Věnuje se rozvojovým projektům obcí a měst a poradenství v oblasti strukturálních fondů EU 2014 - 2020, jako jsou OP ŽP, OP PIK a IROP a mnohé další.  Zpracovává žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a další rozvojové dokumenty.  Má dlouhodobou zkušenost s realizací projektů nadnárodní spolupráce v EU. Věnuje se také strategickému plánování měst a obcí, má zkušenosti se zpracováním rozvojových plánů.

 


Ing.Vladimír Vinkler

Ředitel sekce rozvoje podnikání

Tel: 417 637 450, email: vinkler(@)rra.cz

Ve společnosti působí od roku 2008, momentálně na pozici ředitele sekce rozvoje podnikání. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Regionální ekonomika a veřejná správa.

Na starosti má vedení sekce rozvoje podnikání, tj. zejména přípravu podnikatelských projektů a záměrů (OPPIK, národní dotační zdroje a jiné). Spolupodílí se na přípravě projektů i do ostatních operačních programů.

 

 

 

Bc. Denisa Bláhová

Junior konzultant - vedoucí projektu

email: blahova(@)rra.cz

 

Ve společnosti působí od roku 2022. Vystudovala Sociálně

Ekonomickou fakultu na Univerzitě J. E.

Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na regionální rozvoj a veřejnou správu. Při bakalářském studiu se zaměřila na vliv občanské vybavenosti na kvalitu života. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu ve stejném oboru. K jazykovým schopnostem patří zejména anglický jazyk, kdy získala certifikát Cambridge English.

Ve společnosti zastává funkci konzultantky. Spolupracuje na strategických dokumentech a studiích proveditelnosti. Podílí se na přípravě, zpracování a realizaci dotačních projektů a výběrových řízení.

 


Ing. Jiří Polívka

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 455, email: polivka(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je zaměstnán jako vedoucí projektu od r. 2000. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod, vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace. Mluví plynně anglicky. Je akreditovaným Manažerem průmyslové zóny agentury CzechInvest. Účastní se mezinárodních projektů.

Ve své působnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvojových programů, předprojektovou přípravu a přípravu projektů, poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu, zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA, apod.), zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory, poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů, management projektů v období realizace a udržitelnosti. Má zkušenosti s realizací domácích i mezinárodních projektů pro žadatele různých typů – města a obce, podnikatelské subjekty, NNO. Je zaměřen převážně na infrastrukturní projekty.

 

Ing. Tomáš Tuček

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 450, email: tucek(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je vedoucím projektu od r. 2001. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se specializací na chemii, technologii a toxikologii životního prostředí. Absolvoval certifikované kurzy pro výkon zástupce Asociace inovačního podnikání ČR v Ústeckém kraji, zahraniční kurzy a studijní cesty Evropské komise zaměřené na vedení agendy evropských projektů, poskytování služeb pro rozvoj podnikání a zprostředkování zahraniční obchodní spolupráce. Hovoří plynule anglicky a německy.

Ve své působnosti se zaměřuje na poskytování poradenství a služeb v oblasti získávání dotačních prostředků z programů OPŽP 2014 – 2020, Nová zelená úsporám a Národního programu ŽP. Zajišťuje služby v oblasti rozvoje inovačního podnikání v Ústeckém kraji.

Má dlouholetou zkušenost s organizací specializovaných seminářů, školení a kooperačních burz firem, poskytováním informací o zahraničních trzích a legislativě,zprostředkováním kontaktů obchodní a výrobní spolupráce, správou záznamů informačních databází Evropské komise a AIP ČR (Technologický profil ČR).Bc. Daniel Sárközi

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 457, email: sarkozi(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK pracuje od r. 2008. Vystudoval Sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ekonomika a management s oborovým zaměřením na regionální rozvoj.

V sekci Rozvoje podnikání má na starosti odborné konzultace, projektové poradenství a administraci investičních i neinvestičních projektů obcí, neziskových organizací i podnikatelského sektoru. Současně se věnuje strategickému plánování obcí a poradenství v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Bc. Tereza Tomíčková

Junior konzultant - vedoucí projektu

email: terinka.tomickova(@)seznam.cz

Ve společnosti RRA ÚK působí od roku 2022. Vystudovala Sociálně Ekonomickou fakultu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oboru ekonomika a management. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu ve stejném oboru.

Ve společnosti zastává funkci konzultantky, spolupracuje na strategických dokumentech, studiích proveditelnosti a dotačních projektech.

 

 

 

Zastupujeme: