Formulář pro „Inventarizaci starých ekologických zátěží Ústeckého kraje“

Formulář pro „Inventarizaci starých ekologických zátěží Ústeckého kraje“


Aktualita vydána dne: 3. 9. 2007

Vyplněný romulář (pro každou lokalitu zvlášt) prosíme zaslat na adresu tarant(a)rra.cz, podrobnější infromace na tel.. 476206538, linka 212. V souvislosti s pověřením RRA ÚK realizací projektu „Inventarizace starých ekologických zátěží Ústeckého kraje“, jehož zadavatelem je ústecký kraj, byli obeslány všechny obce na území Ústeckého kraje se žádostí o vyplnění (byť i jen částečné) tohoto formuláře.

Výstupem našeho projektu bude databáze starých zátěží, která bude vyhodnocena ve spolupráci s Krajským úřadem ústeckého kraje, budou stanoveny priority pro potřebnou sanaci.

Za staré ekologické zátěže jsou pro potřeby inventarizace považovány např. následující lokality, ze kterých může migrace znečišťujících látek ohrožovat podzemní nebo povrchové vody:

  • Provozované průmyslové zemědělské a skladové areály
  • Průmyslové, zemědělské a skladové areály s ukončeným provozem (i v případě, že nebyl prováděn průzkum, ale s ohledem na charakter provozu lze důvodně předpokládat zvýšené riziko kontaminace půdního prostředí)
  • Neprovozované skládky komunálních a průmyslových odpadů, vč. lagun tekutých odpadů
  • Dosud provozované skládky komunálních a průmyslových odpadů, vč. lagun tekutých odpadů, bez odpovídajícího technického zabezpečení
  • Odkaliště pro uhelné kaly z úpraven uhlí, pro popeloviny – škvára, struska, popílky, pro kaly z čištění komunálních odpadních vod, pro kaly z rudného hornictví a úpravy rud
  • Odvaly důlní hlušiny v případě, že tyto představují zvýšené riziko v důsledku uvolňování síranů či jiných znečišťujících látek
  • Objekty po Sovětské armádě
  • Drážní objekty spojené s přepravou nebezpečných látek

Cílem této aktivity je, na základě místní znalosti, získat seznam lokalit, které budou následně podrobněji prozkoumány.

 

Přílohy:
...............................................................................

Vzorový formulář lokality

03.09.2007 00:00

Zastupujeme: