EMBRACE II

EMBRACE II

Embrace II

Logo EU CADSES Project part-financed by the EU / INTERREG IIIB CADSES

Projekt je spolufinancován EU a Českou republikou / INTERREG IIIB CADSES

Projekt EMBRACE II je realizován v rámci Iniciativy Společenství Interreg III B CADSES. Je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Hlavní cíle Projektu

Cílem projektu EMBRACE II je podporovat rozvoj malých a středních podnikatelů (MSP) umístěných ve znevýhodněných oblastech (venkovských, horských, nebo zaostávajících městských oblastech) a zvyšovat jejich konkurenceschopnost a mezinárodní spolupráci prostřednictvím informační a znalostní společnosti.

Konečným cílem projektu je formulovat a implementovat udržitelné územní politiky a specifické intervence, které povedou ke zvýšení připravenosti MSP a rozhodujících činitelů na socioekonomické výhody pramenící z využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabídnout specifické ICT nástroje, které pomohou MSP lépe těmto nástrojům porozumět a uchopit je. Kromě toho, cílem projektu je zjistit a kvantifikovat dopady ICT na místní ekonomický a sociální rozvoj ve smyslu vyšší výkonnosti, zvýšené konkurenceschopnosti, internacionalizace/globalizace MSP, vytváření pracovních míst, zvýšení životní úrovně a dalších ukazatelů, aby se zvýšila informovanost rozhodujících orgánů. Hlavní cíle projektu jsou tudíž dva:

 • Horizontální a vertikální rozšíření založené sítě EMBRACE (www.e-embrace.net) a to o nová území a nové služby.
 • Měření, vyhodnocení a znázornění výhod, které přináší ICT především do podniků a obecně do místní ekonomiky.

EMBRACE II bude stavět na zkušenostech a výsledcích získaných od svého předchůdce, EMBRACE (“Zlepšení přístupu MSP z venkovských regionů ke znalostní a informační společnosti”), který byl ověřen a implementován v rámci druhé výzvy programu CADSES.

Hlavní cíle Projektu

Hlavní akce předpokládané projektem jsou dvě:

 • Rozšíření existující úspěšné sítě, vytvořené projektem EMBRACE, o osm nových místních / regionálních styčných bodů a jednou novou službu
 • Ustavení Pilotní observatoře, která bude zjišťovat a kvantifikovat dopady ICT na místní / regionální socioekonomický rozvoj, aby se zvýšila informovanost rozhodujících činitelů.

Akční plán projektu dále obsahuje zprávy a analýzy, které budou podporovat zlepšení / rozvoj těchto dvou struktur, spolu s početnými propagačními / publikačními, hodnotícími a řídícími aktivitami projektu.

Očekávané výsledky a dopady

Hlavní očekávané výsledky / dopady projektu jsou:

 • Příspěvek ke zmírnění disparit, které existují ve zúčastněných regionech
 • Posílení spolupráce mezi starými a novými členskými státy, nečlenskými státy a přistupujícími zeměmi
 • Zvýšení konkurenceschopnosti cílových MSP prostřednictvím ICT nástrojů nabízených projektem
 • Zvýšená informovanost organizací podporujících MSP a výkonných orgánů o datech a informacích, které se týkají vlivů ICT na místní / regionální úrovni
 • Formulování cílenějších postupů využívajících informace poskytované orgány Pilotní observatoře MSP

Cílové skupiny a příjemci

Cílové skupiny projektu EMBRACE II a jeho konečné příjemce lze rozdělit do tří kategorií:

 • MSP ze znevýhodněných oblastí regionů, které se projektu zapojily, kteří čelí problémům v přístupu ke znalostní a informační společnosti a pochopí její přínosy
 • Místní / regionální úřady a organizace podporující podnikání, zodpovědné za zajištění ekonomického a sociálního rozvoje a soudržnost svých regionů, podněcující územní rozvoj a podporující MSP
 • Lidé na rozhodujících pozicích a místní / národní a evropské zainteresované instituce, kteří mohou využít výsledky a údaje nabízené pilotní akcí projektu tak, aby formulovali postupy pro udržitelný územní a ekonomický rozvoj odpovídající potřebám MSP, kterých se týkají.

Newsletter

Nahoru>

Zastupujeme: