EMBRACE II – Projekt podpory podnikání v zemích střední a jihovýchodní Evropy

EMBRACE II – Projekt podpory podnikání v zemích střední a jihovýchodní Evropy


Aktualita vydána dne: 03. 05. 2007

Dne 03.05.2007 se ve velkém sálu na Letohrádku Větruše v Ústí nad Labem uskutečnil seminář o mezinárodním projektu Embrace II. Seminář byl především určen pro podnikatele a organizace, jejichž úkolem je podporovat rozvoj podnikání. Regionální rozvojová agentura je partnerem tohoto projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU a rozpočtu České republiky. Projekt vznikl v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIB CADSES.

Projekt s názvem EMBRACE II přímo navazuje na projekt EMBRACE, který byl ukončen v roce 2006. Projekt se zabýval podporou malých a středních podniků (dále jen MSP) umístěných ve venkovských nebo méně rozvinutých městských oblastech při zvládání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).

Kromě toho bude síť EMBRACE II poskytovat prostřednictvím založené „pilotní observatoře MSP“ informace, data a statistická čísla, která se týkají makro i mikro-ekonomických údajů jednotlivých regionů, legislativních norem, údajů o využívání ICT v malých podnicích, atd.

Semináře se zúčastnilo 20 malých a středních podnikatelů včetně pracovníků organizací, které podporují podnikání v ČR, zástupci města Litoměřice, zástupci obecně prospěšné společnosti Školy obnovy venkova a neziskových organizací Ústeckého kraje a studenti. Účastníkům semináře byla představena generálním ředitelem Ing. Manfredem Hellmichem náplň práce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a stručné seznámení s projektem EMBRACE II, které poté bylo obšírněji předneseno ředitelem odboru Rozvojových programů Ing. Bohumilem Bocianem a rozšířeno o informace pilotní observatoře MSP (www.embrace-observatory.net), která je jedním z výstupů projektu. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí MSP a tvůrců politik a rozhodujících činitelů o socio-ekonomických výhodách plynoucích z informační a znalostní společnosti a nabídnout nástroje ICT, které umožní podnikatelům těmto výhodám lépe porozumět a využívat je.

Konkrétní využívání portálu EMBRACE (www.e-embrace.net) bylo demonstrováno vedoucí projektu Mgr. Petrou Maškovou. Projekt EMBRACE II využívá sítě vytvořené svým předchůdcem (EMBRACE) a tuto síť rozšiřuje do dalších zemí Evropy vytvořením 8 nových uzlových bodů sítě i rozšířením poskytovaných služeb. V podstatě se jedná o virtuální síť, jejíž nové uzlové body jsou v Řecku, Itálii, Slovinsku, Slovensku, ČR, Bulharsku, Srbsku, Albánii a Černé Hoře. Síť umožňuje podnikatelům a organizacím podporujících podnikání i státním institucím po registraci do sítě využívat jejích služeb v různých oblastech, např. získat odpovědi na dotazy z několika oblastí zajímavých pro podnikatele, prezentovat své výrobky, vytvořit si vlastní e-Prezentaci firmy, inspirovat se a školit pomocí dokumentů, které napomáhají k zlepšení činnosti společnosti (nástroje ICT, e-marketing, podnikatelský plán, přenos inovací a technologií, apod.) či hledat dodavatele.

Na semináři bylo představeno Euro Info Centrum a jeho aktivity v podpoře rozvoje podnikání MSP vedoucím EIC Ing. Tomášem Tučkem a na závěr informoval přítomné ředitel odboru Podpory podnikání a Informačního servisu Zdeněk Tarant o dotacích a praktických zkušenostech, jak využívat finanční prostředky Strukturálních fondů EU. Zajímavé informace o klastrech, které z důvodu nepřítomnosti ředitelky regionální kanceláře Czechinvestu pro Ústecký kraj Mgr. Lucie Podrápské byly odprezentovány vedoucí projektu Ing. Irenou Kondakovou, byly završením celého programu semináře.

03.05.2007 00:00

Zastupujeme: