Co nás trápí na sídlištích: lidské vztahy a sociální problémy

Co nás trápí na sídlištích: lidské vztahy a sociální problémy

 

V rámci projektu ReNewTown provedla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., miniprůzkum týkající se situace urbánních celků z doby socialismu. Ukazuje se, že napříč střední Evropou schází postsocialistickým sídlištím především větší sounáležitost lidí s místem, kde žijí. Složitá je také sociální situace na sídlištích.

V dotazníku odpovídali experti a představitelé samospráv z Polska, Slovenska, ČR, Slovinska a Německa.  Při tom vycházeli ze svých zkušeností s obnovou sídlišť a městských částí vybudovaných během socialistické éry. Ukázalo se, že společným největším problémem je sociální situace obyvatel sídlišť a malé zapojení jejich obyvatel do místních aktivit.

Projekt ReNewTown se snaží pomoci postsocialistickým městům ve střední Evropě nalézt novou atraktivitu a konkurenceschopnost. Při tom vytyčil šest hlavních problémových oblastí. Jsou to: 1. zajištění místních kulturních a společenských akcí, 2. zlepšení stavu veřejných prostranství, 3. podpora malých obchodů a služeb, 4. zlepšení funkce a atraktivity budov, 5. zapojení místních obyvatel a řešení sociálních problémů a 6. nalezení nových funkcí pro postsocialistické urbánní struktury.

Šest oblastí se dále dělí na konkrétní problémy, jimž tato města čelí. Experti je hodnotili pomocí klasických školních známek od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). Nejhorší známky má právě sociální oblast. Naopak kultura a společenský život jsou hodnoceny jako dostačující.

Odborníky trápí konkrétně fakt, že mladí lidé mají sklony stěhovat se pryč a sídliště se stávají uzavřenými zónami se starší populací a zhoršující se sociální situací. Lidé spolu přestávají komunikovat, roste nerovnost. Problémem je také vzhled a stav budov a omezené možnosti pro podnikání.

Dotazníky ukázaly zajímavé rozdíly ve srovnání jednotlivých zemí. Zatímco polští respondenti hodnotili situaci ve své zemi veskrze negativně (průměrná známka 3,5), na opačném pólu jsou Slovinci s průměrným skóre 1,6. Je otázkou, zda je situace v obou zemích skutečně tak odlišná, nebo zda rozdíly vypovídají spíše o pozitivním / negativním náhledu tamních expertů.

 

 

www.renewton.eu

The project is implemented through the Central Europe Programme co-financed by ERDF.

 

10.04.2013 13:34

Zastupujeme: