BROÚK

BROÚK

Rozvojové centrum při RRA ÚK - BROÚK


BROÚK

Základní a obecné konzultace a poradenství při přípravě zpracování projektů

Popis předpokládané činnosti:
Odborní zaměstnanci RC budou poskytovat kvalifikované konzultace a poradenství všem potenciálním žadatelům, subjektům (žadatelům) pomohou během celého procesu zpracování projektu až do fáze podávání žádostí do určitého dotačního titulu.

Vyhledávání finančních zdrojů ze strukturálních fondů pro financování aktivit potenciálních žadatelů

Popis předpokládané činnosti:
Pro tuto činnost bude využívána aplikace DOTACE. V této aplikaci je možno pomocí zadání potřebných kritérií/parametrů vyhledat vhodné dotační tituly pro daný projekt včetně základních informací o podmínkách podávání žádostí (výše spoluúčasti žadatele, minimální požadovaná dotace a další kriteria).
Aplikace DOTACE využívá databázi dotačních titulů, která je součástí RIS a která je zajišťována z veřejných informačních zdrojů - www stránky jednotlivých vyhlašovatelů dotačních titulů.

Spolupráce na vzniku zásobníku projektů - monitorování připravovaných (zamýšlených) projektů a vyhledávání projektových záměrů do zásobníku projektů

Popis předpokládané činnosti:
RC bude ve spolupráci se zadavatelem evidovat projektové náměty získané aktivním vyhledáváním a sběrem od sítě svých partnerů, včetně podaných neúspěšných projektů (jak do grantových schémat, tak individuální do SF EU), které by měly tvořit základ při aktualizaci zásobníku projektů.
Pro další rozšíření bude RC při poskytování poradenských služeb distribuovat dotazník "Projektový námět" s komentářem, díky kterému získá přehled o základních parametrech zamýšlených projektů od různých potenciálních žadatelů (např. lokalizace, popis, předpokládané finanční náklady).

Poskytování aktuálních informací potenciálním žadatelům (vyhlášené výzvy, novinky apod.)

Popis předpokládané činnosti:
RC bude neustále monitorovat změny a aktuální informace týkající se nových výzev a podmínek pro poskytování finanční pomoci žadatelům ze všech oblastí (obce, NNO, podnikatelé) a zveřejňovat je pravidelně ve formě Zpravodaje.

Spolupráce na informační kampani BROÚK, distribuce a aktivní vyhledávání informačních materiálů týkajících se problematiky EU

Popis předpokládané činnosti:
RC bude využívat zkušeností EuroInfoCentra (EIC), které monitoruje a získává nové poznatky a informace o EU v rámci své činnosti. EIC má vytvořenu síť partnerů, která bude pro uvedené potřeby využita. EIC disponuje rozsáhlou knihovnou průběžně doplňovanou přímo z Evropské komise, která síť EIC v ČR přímo řídí.
Pro spolupráci na informační kampani budou využity existující kontakty a komunikační kanály mezi RRA ÚK a jejími akcionáři, kteří jsou významnými institucemi veřejného sektoru na předpokládaném území působnosti centra.

Zpracování analýz pro rozhodovací procesy

Popis předpokládané činnosti:
Pro zpracování analýz bude RC využívat informační zdroje EIC a informační zdroje Regionálního informačního centra Ústeckého kraje, jehož integrovanou součástí je Regionální informační systém pro Ústecký kraj (RIS). Tento informační systém RRA ÚK provozuje pro území celého kraje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje z r.2002.

Spolupráce na přípravě a pořádání seminářů, workshopů a školení

Popis předpokládané činnosti:
RC na základě podkladů od zadavatele (ÚK - příslušná kontaktní osoba) a po konzultaci s ním: zajistí přednášející, zajistí vhodné prostory včetně eventuálního občerstvení - bude-li potřeba, vypracuje pozvánku s obsahem semináře, rozešle partnerským subjektům/účastníkům, personálně a technicky zajistí realizaci semináře.

Spolupráce na vytváření lokálních strategií

Popis předpokládané činnosti:
Pro zpracování strategií bude RC využívat informační zdroje EIC a informační zdroje Regionálního informačního centra.

Spolupráce s ostatními rozvojovými centry BROÚK na dalších aktuálních úkolech plynoucích z projektu podle zadání pracovní skupiny pro rozvojová centra nebo projektového týmu

Popis předpokládané činnosti:
RC bude průběžně vzájemně komunikovat v rámci svých činností a dle pokynů zadavatele spolupracovat při úkolech plynoucích z projektu BROÚK.
RRA ÚK nabízí ostatním RC informační podporu v oblasti distribuce a aktivní vyhledávání informačních materiálů týkajících se problematiky EU.
RRA ÚK nabízí ostatním RC informační podporu v oblasti využívání databáze dotačních titulů.
RRA ÚK má dostatečné kapacity a navrhuje spolupráci ostatním rozvojovým centrům na dalších aktuálních úkolech plynoucích z projektu podle zadání pracovní skupiny pro rozvojová centra nebo projektového týmu.

Nahoru>

Zastupujeme: