Asistence RRA pro Komunitní centrum Českého Švýcarska

Asistence RRA pro Komunitní centrum Českého Švýcarska


Aktualita vydána dne: 22. 8. 2007

Financování projektu a partneři:

„Komunitní centrum Českého Švýcarska“ - KCČŠ je spolufinancováno ze zdrojů EU, a to z Iniciativy Společenství EQUAL a státního rozpočtu České republiky , která je jednou ze 4 iniciativ spolufinancovaných ze Strukturálních fondů v období 2000 – 2006. Projekt vytvořil celou řadu klíčových aktivit velmi důležitých pro rozvoj sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v periferním území Ústeckého kraje. KCČŠ se nachází ve Šluknovském regionu ve městě Krásná Lípa a jeho partnery jsou Město Krásná Lípa, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko, občanské sdružení Agentura Pondělí, jejíž cílem je podporování začleňování osob se specifickými potřebami do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí pro tyto občany na otevřeném trhu práce a Úřad práce Děčín s pobočkou v Rumburku.

Cíle projektu:

Cílem projektu KCČŠ je využití investičního projektu Centrum Českého Švýcarska a příležitostí, které území Česko-Saského Švýcarska nabízí.

Vytvořit a odzkoušet experimentální řešení rozvoje lidských zdrojů v obci a regionu s různým stupněm ochrany životního prostředí, který se zaměřuje vzhledem ke své poloze na rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Připravit účinně a cíleně podmínky a cílové skupiny pro komplexní zajištění služeb v oblasti cestovního ruchu a přispět tak ke snížení nezaměstnanosti. Ve spolupráci v rozvojovém partnerství zpracovat koncepci celoživotního učení s možností získat praxi v oboru, systém rekvalifikačních a motivačních kurzů, celý systém otestovat a zavést do praxe. Projekt umožní znevýhodněným skupinám obyvatel snadnější návrat na regulérní – otevřený trh práce a nabídne vzdělání a získání praxe v oborech souvisejících s rozvojem města a regionu, s rozvojem centra Českého Švýcarska. Pod pojmem regulérní trh práce rozumíme zaměstnání s řádnou pracovní smlouvou, mzdou odpovídající pracovně právním předpisům a odvedené práci.

Cílem pilotního projektu je v praxi ověřit možnost vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích a jejich prostřednictvím umožnit cílovým skupinám odstranit znevýhodnění na trhu práce. Osoby zařazené do projektu získají v jednom místě současně vzdělání a pracovní praxi dle místních požadavků a s ohledem na místní podmínky a investiční akce v regionu a městě probíhající. Znevýhodnění snížíme komplexní asistencí pro cílové skupiny a jednotlivce. Projekt se vztahuje k jednomu tématickému opatření – Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné.

Činnost Komunitního centra:

1. provoz Komunitního centra
2. akreditované vzdělávací a rekvalifikační kurzy
3. kurzy jazykové, počítačové, rukodělné
4. poradenské centrum pro podnikatele
5. mateřské centrum
6. hlídání dětí během kurzů
7. Job poradna
8. Job klub
9. individuální pracovní a sociální asistence
10. podporované zaměstnávání
11. sociální služby a poradenství
12. přístup na internet a PC
13. mezinárodní aktivity
14. administrace projektu Iniciativy společenství EQUAL

Asistence RRA ÚK:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. zpracovává ve spolupráci s experty z KCČŠ Strategický plán pro toto komunitní centrum, který má stanovit způsob pokračování jeho aktivit po ukončení stávající podpory z programu EU EQUAL. Snahou je nalézt možnosti budoucího financování centra i po skončení programového období 2000 – 2006 a tím zajistit budoucí chod KCČŠ a rozšíření jeho aktivit. Operační programy pro období 2007 – 2013 věnují značnou pozornost podpoře partnerství, mezinárodní spolupráci a uplatňování inovativních přístupů a činností, ke kterým může patřit i pilotní projekt „Komunitní centrum Českého Švýcarska“ a osvojit si praktické zkušenosti mezinárodních partnerů z Německa, Maďarska, Velké Británie a Rakouska či zapojit do budoucí spolupráce německá partnerská města Krásné Lípy, což je Eibau a město Hinterhermsdorf.

www.krasnalipa.cz

Nahoru>

22.08.2007 00:00

Zastupujeme: