Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 10. 10. 2011

MŠMT posílá krajům další stovky milionů z eurofondů. Středočeský kraj zatím nedostane nic

Praha, 27. 9. 2011 – Ministerstvo školství posílá 300 milionů korun krajům v rámci tzv. globálních grantů [1] z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tím jim umožňuje zvýšit kvalitu v oblasti tzv. dalšího vzdělávání. [2]

Uvedená částka je v rozpočtu OP VK k dispozici díky vývoji kurzu koruny vůči euru. Klíč, podle něhož se přidělovalyčástky na jednotlivé kraje, byl stanoven podle dosavadních úspěchů při čerpání eurodotací ve výše uvedené oblasti. Nejúspěšnější kraje – Moravskoslezský a Pardubický - se tak mohou těšit na vyšší částky než ostatní kraje.

Naopak Středočeskému kraji byl přísun uvedených finančních prostředků pozastaven do doby, než napraví prokazatelně pomalé čerpání v oblasti dalšího vzdělávání.

Středočeský kraj v oblasti dalšího vzdělávání do této chvíle ještě nerozdělil mezi žadatele ani korunu. Přitom má na tento účel vyčleněno přes 360 milionů korun. K pozastavení dalších financí jsme se rozhodli na základěproblémů v administraci projektů a z obavy z nevyčerpání těchto prostředků,“ vysvětlil 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář zodpovědný za evropské záležitosti.

Středočeskému kraji budou finanční prostředky poskytnuty pouze v případě, že vyřeší situaci, která v oblasti dalšího vzdělávání v tomto kraji panuje. V opačném případě bude jeho podíl rozpuštěn mezi úspěšné kraje.

Pánové Chládek a Rath, kteří se neustále ohánějí kritikou ministerstva školství i mé vlastní osoby ve všech možných směrech, by si nejprve měli zamést před vlastním prahem. Je naprosto nezodpovědné obviňovat mě a resort, který vedu, z nečerpání dotací, když sami ještě nedokázali vyčerpat ani korunu na uvedenou oblast. Přístup politické reprezentace Středočeského kraje negativně ovlivňuje celkové výsledky čerpání eurodotací v gesci MŠMT,“ zdůraznil ministr školství Josef Dobeš.

 

------------------------------------------------------------

[1] Globální granty = eurodotace, které Ministerstvo školství směřuje do jednotlivých regionů. Kraje poté na základě vlastních výzev již rozdělují tyto peníze příslušným vzdělávacím institucím.

[2] Další vzdělávání = učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různé spektrum vědomostí a dovedností důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/msmt-posila-krajum-dalsi-stovky-milionu-z-eurofondu

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech

Od 1. 11. 1999 je MŠMT (dále jen „ministerstvo“) pověřeno vydávat „Potvrzení o původu finančních prostředků“ potřebné k vrácení DPH finančním úřadem u projektů Rámcového programu EU, a od 15. 5. 2008 pro projekty výzkumu a vývoje financovaných z prostředků Evropské komise.

Další informace a vydávání potvrzení zajišťuje Ing. Ondřej Novák - Tel: +420 234 811 118, případně Ing. Jitka Sigmundová - Tel.: + 420 234 811 739.

Upozorňujeme, že český správce daně může vracet pouze takovou daň, která byla uhrazena v České republice, nikoli daň uhrazenou v jiném státě (včetně členských států Evropské unie), a to pouze tehdy, pokud byly dané výdaje hrazeny z poskytnutých zahraničních prostředků.

Ministerstvo proto nebude vydávat potvrzení o původu těch prostředků, které byly vynaloženy na úhradu daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie, přestože k úhradě došlo ze zdrojů Evropské unie v rámci podpory projektu výzkumu a vývoje.

Návrh na vydání „Potvrzení o původu finančních prostředků“ musí obsahovat:

1. Žádost o vystavení „Potvrzení o původu finančních prostředků“adresovanou na ředitele odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, Ing. Jana Marka, CSc., Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

2. Kopii platné smlouvy, opatřenou podpisy příslušných osob, na jejímž základě byly přijaty prostředky z Evropské unie (EK) na řešení projektu výzkumu a vývoje,

3. Kopie platebních dokladů nebo příslušných faktur. V případěplateb převodem (tj. faktur) je nutno přiložit kopii bankovního příkazu, kterým byla daná faktura uhrazena. V případě plateb v hotovosti je nutno přiložit kopii výdajového daňového dokladu

4. Čestné prohlášení žadatele, že na výdaje byly použity prostředky, obdržené ze zdrojů EU (tedy ne prostředky ze zdrojů České republiky), a přístroje a služby pořízené z těchto prostředků nebudou sloužit ke komerčním účelům - k tomuto účelu je nutné použít výhradně níže uvedený formulář -příloha č. 1 žádosti

5. K žádosti je třeba povinně přiložit níže uvedenou vyplněnou tabulku (*xls) - příloha č. 2 žádosti. Tuto tabulku je nutno zaslat i elektronicky na e-mail: ondrej.novak@msmt.cz, popř. jitka.sigmundova@msmt.cz.

V případě více projektů postupujte pro každý projekt samostatně.

DPH_priloha 1_cestne prohlaseni zadatele.doc
DPH_priloha 2_soupis dokladu zadatele.xls

Poznámka:

Nárok na vrácení DPH lze u místně příslušného finančního úřadu uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.

Zdroj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/jak-pozadat-o-vraceni-uhrazene-dph-v-projektech

 

 

08.11.2011 09:29

Zastupujeme: