Akční plán projektu RATIO

Akční plán projektu RATIO usiluje o podporu kreativity v Ústeckém kraji

Z iniciativy španělské organizace Aragonese Federation of Municipalities, Regions and  Provinces (FAMCP) vzniklo v rámci programu Interreg Europe partnerství 9 subjektů z 8 regionů EU, aby vytvořilo projekt „Regional Actions To Innovative Programmes“ se zkráceným názvem RATIO. Cílem tohoto projektu „Regionální akce k inovačním programům“ je podpořit regionální ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech tím, že bude podpořena schopnost MSP inovovat své produkty a tak překonat bariéry svého růstu a konkurenceschopnosti. Podpora MSP bude realizována pomocí zlepšení inovačních strategií regionů na základě osvědčených zkušeností, získaných v jiných regionech EU od partnerů projektu RATIO.

Výstupem projektu RATIO realizovaném v Ústeckém kraji je akční plán, který je návrhem a plánem na využití vybrané zahraniční praxe, která se osvědčila v italském regionu Lazio a byla vyhodnocena jako nejvíce vhodná pro rozšíření do Ústeckého kraje. Název této osvědčené praxe je „Kreativita aplikovaná na inovaci prostřednictvím zvýšení kapacit lidských zdrojů MSP (Creativity applied to innovation through improvement of human resources capacities in SMEs). Její podstatou je vzdělávání MSP v oblasti kreativity.

Při projednávání obsahu jednotlivých osvědčených praxí dodaných v rámci projektu RATIO ve skupině zástupců zainteresovaných subjektů (stakeholder group) bylo také zjištěno, že v ČR byl úspěšně realizován projekt Kreativní vouchery Brno (https://www.jic.cz/kreativni-voucher/). Realizátorem daného projektu je Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje. Projekt poskytuje příspěvek ve výši až 100 000,- Kč, kterým JIC a město Brno podporují spolupráci firem a zkušených kreativců z Jihomoravského kraje. Jedná se o praktickou realizací ověřenou osvědčenou praxi z České republiky, která je zaměřena na podporu rozvoje kreativity MSP.

Protože obě výše uvedené osvědčené praxe na sebe tematicky navazují, a podpora kreativity MSP není dosud v Ústeckém kraji zavedena, bylo rozhodnuto o využití obou osvědčených praxí formou jejich vzájemné kombinace. Výsledkem je varianta, která zahrne vzdělávací aktivity zaměstnanců MSP a zároveň program kreativních voucherů pro MSP. Vznikl tak záměr nového pilotního projektu „Podpora kreativity MSP v Ústeckém kraji“, který je navržen k zařazení mezi projekty podpořené programem PRÚK 2014 - 2020.

Plné znění zpracovaného akčního plánu RATIO se nachází níže v příloze.

Pro získání bližších informací k projektu a akčnímu plánu využijte následujících e-kontaktů: tucek@rra.cz nebo bocian@rra.cz.

Akční plán projektu RATIO

Příloha č.1 - Osvědčené praxe

Příloha č. 2 - Opatření Kreativní vouchery Ústeckého kraje

 

21.03.2018 10:13

Zastupujeme: