140/1961 Sb.  Trestní zákon
18/2004 Sb.  Zákon o uznávání odborné kvalifikace
200/1990 Sb.  Zákon o přestupcích
235/2004 Sb.  Zákon o dani z přidané hodnoty
 263/2002 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění 
 328/1991 Sb.  Zákon o konkurzu a vyrovnání 
337/1992 Sb.  Zákon o správě daní a poplatků 
 40/1964 Sb.  Občanský zákoník 
 40/1995 Sb.  Zákon o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 455/1991 Sb.  Živnostenský zákon 
 48/1997 Sb.  Zákon o veřejném zdravotním pojištění 
 513/1991 Sb.  Obchodní zákoník
 522/1991 Sb.  Zákon o státní kontrole 
 586/1992 Sb.  Zákon o daních z příjmů 
 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení 
634/2004 Sb.  Zákon o správních poplatcích
 634/1992 Sb.  Zákon o ochraně spotřebitele 
 65/1965 Sb.  Zákoník práce 
 71/1967 Sb.  Zákon o správním řízení