Úvod

Tato brožura je výstupem projektu Ženy podnikatelky, který realizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. jako příjemce grantu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, programu Phare 2003 - RLZ (rozvoj lidských zdrojů), opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

Hlavním cílem projektu je pilotní ověření implementačních struktur a procedur projektů předkládaných těmito subjekty (organizace na podporu podnikání) a tím sekundárně přispět k zvýšení absorpce a efektivity regionu při využívání prostředků ze SF a iniciativ ES. Významným prvkem projektu je plný soulad s dalším specifickým cílem projektu (s opatřením SOP RLZ) a tím je vyvinout politiku zaměstnanosti, vzdělávání a RLZ podporující rozvoj specifických skupin obyvatelstva v ČR (v projektu je specifickým cílem zvýšení zaměstnanosti žen zahájením či obnovením jejich podnikatelské činnosti).

Cílovou skupinou jsou jednak nezaměstnané ženy registrované na úřadech práce a ženy-matky na mateřské dovolené či vracející se z ní. Hlavním úkolem projektu je navázat na již poskytovanou činnost regionálních poradenských a informačních center (poskytování konzultací a školení pro podnikatele) a rozvinout je proaktivními opatřeními o činnosti, které napomohou návratu cílové skupiny na trh práce. Projekt plně splňuje veškeré horizontální cíle (zejména rovné příležitosti a podporu místních iniciativ, ale také rozvoj informační společnosti (je obsahem kurzů) a udržitelný rozvoj).

V materiálu jsou shrnuty nejvýznamnější oblasti, které by měla začínající podnikatelka znát a umět se v nich orientovat. V řadě případů jsou to však celé zákony a právní normy. Proto jsou na dalších stránkách zdůrazněny jen ty nejdůležitější oblasti obsažené v těchto dokumentech. Pro podrobnější informace a konkrétní ustanovení je nutno prostudovat vlastní dokumenty na které jsou v textu odkazy.

Dalším výstupem projektu je i elektronická verze průvodce na CD ROM, kde jsou plná znění zde uvedených souvisejících zákonů a právních norem.

Prosinec 2005
Zdeněk Tarant - vedoucí projektu