Často kladené otázky

Možnost uplatnění reinvestic u majetku od roku 2005 již není? Nebo se v zákoně přesunula do jiného paragrafu?

Reinvestiční odpočet již není. V souvislosti se zrušením reinv. odpočtu bylo upraveno odpisování DHM, ale výhoda snížení základu daně o např. 10 % již není.

V podniku máme dovolenou 25 dní. Náš zaměstnanec zemřel 19.9.2005, vybral si dovolenou jenom 8 dní. Ještě mu musím zaplatit zbytek dovolené, ale nevím jestli mu ji mám krátit jenom za těch 9 měsíců.To by měl nárok jenom na 19 dní. Nebo dopočítat do 25 dní. Ještě jsem se s tím nesetkala.

Dovolená náleží v délce 1/12 za každý celý měsíc. Takže bych dal 8/12 z ročního nároku. Výjimkou by byla situace, kdyby takový zaměstnance vyčerpal dovolené více, asi bych náhradu za přebranou dovolenou nesrážel.

Zaměstnanec je nemocen již druhým měsícem. Nemoc trvala i v měsíci září a donesl ukončenou neschopenku ke dni 3.10.2005 bez lístku na peníze ke dni 30.9.2005 ??? musí doložit i lístek na peníze o trvání neschopnosti ke dni 30.9.2005 když donesl ukončenou neschopenku ke dni 3.10.2005 ???

Máte-li ukončení, proplaťte dávky do konce září i bez poukazu. Ukončení je dokladem, že pacient plnil své povinnosti a má nárok na dávky.

Mám mzdu 12 424 = hrubá a čistá mzda je 9 701 ,- je to správně? neodčítají mi vysokou daň která je 1170,- a pojištění celkem 1553,- Kč.Máme jiný výpočet - pokud vezmete SP a ZP zvlášť a zaokrouhlíte nahoru, což je správné, pojištění činí 1554,- Kč, takže HM-1554-3170=7700 z toho daň činí 1155,- takže čistá mzda není 9701 ale 9715. Dle mého názoru vaše mzdová počítá pojištění 12,5 % vcelku z hrubé mzdy, pak vzniká rozdíl sice jen 1 Kč, ale jak vidíte, dělá to divy.

Zajímalo by mne, pokud dostanu od zaměstnavatele výpověď (kromě výpovědi dohodou), zda musím výpověď příjmout.

Nemusíte - v tom případě zaměstnavatel použije právní fikci doručení.

Z jak vzdáleného datumu mohu zahrnout výdaje před založením s.r.o. do účetnictví?Je možno je daň.uplatnit?Je možno z nich uplatnit DPH?Podle jakých předpisů,nemohu to najít.

Zákon o daních z příjmů §5 odst.7 a §29. DPH 1 rok zpětně ze zásob. Jak dlouho zpětně lze platnit výdaje před založením společnosti není nikde uvedeno. V "Postupech účtování pro podnikatele" , čl. VIII je uvedeno, co jsou zřizovací výdaje. Ze zřizovacích výdajů DPH platnit nelze. Pokud ale ještě před vznikem společnosti pořídíte zásoby nebo dlouhodobý hmotný majetek (ty nejsou zřizovacími výdaji), pak 1 rok zpět před registrací k DPH lze uplatnit DPH u zásob a DHM, pokud byly pořízeny od plátců DPH - najdete v § 74 ZDPH.

Jak mám napsat přebírací protokol pro zaměstnance, kterému bude svěřen do užívání nový stroj, protože předchozí svým jednáním poškodil ,ale neměli jsme podepsané převzetí:-( a nyní chceme mít v ruce alespoň nějaký "doklad", z kterého bude zřejmá jeho odpovědnost. Jaký § zákoníku práce se na to vztahuje?

Hmotnou odpovědnost nelze ve vašem případě uzavřít, jak jste již sama uvedla. Můžete sepsat zápis o předání stroje s popisem jeho stavu. Pokud zaměstnanec stroj ztratí nebo úmyslně či z nedbalosti poškodí, můžete žádat náhradu. Podmínky bych uvedla do zápisu o převzetí.

Zaměstnanec přinesl potvrzení o studiu na VŠ. Je na něm uvedeno - potvrzení se vydává jako doklad pro banku. Je možné jej použít i pro daňové účely?

Pokud jsou tam všechny náležitosti jako na jiném potvrzení od jiného zaměstnance - jméno,příjmení,bydl.,název školy,od-do,typ studia,ročník atd. proč ne,škrtněte tu banku..

Náš zaměstnanec způsobil škodu na zakázce ve výši 90 >000,-, podepsal uznání škody a předal pojišťovně podklady k zaplacení ze své pojistky. Zaměstnanci jsme z výplaty strhli už první splátku,jak mám zaúčtovat předpis škody a jak dál když nám pojišťovna určitou částku zaplatí?

Předpis náhrady škody: 335/648, náhrada od pojišťovny: 221/335, srážka ze mzdy: 331/335.

Musí mít zaměstnanec, který používá své soukr.vozidlo k pracovní cestě, havarijní pojistku? Může například používat auto své přítelkyně? Co když tu pojistku nemá?

Havarijní pojistku není povinnost mít, něco jiného je povinné ručení, to musí mít uzavřeno každý. Může používat i auto přítelkyně, musí dodat kopii velkého technického průkazů kvůli náhradám a firma samozřejmě musí zaplatit za dny použité pro pracovní cestu silniční daň.

Dostala jsem od tuzemské CK fakturu za ubytování v Rakousku - není tam vypsáno DPH s tím, že CK účtuje ve zvláštním režimu. co s tím? DPH dopočítat... nebo vzít jako náhradu výdajů a DPH neuvažovat? k prokázání cestovních výdajů - cena letenky - stačí faktura od CK nebo je potřeba i zbytek letenky?

1. O DPH vůbec neuvažovat. Služba byla spotřebována v Rakousku.
2. Pro vyúčtování zahraničních cestovních náhrad je nutno znát v případě cesty letedlem čas odletu dle letového řádu. Tato skutečnost je uvedena na letence. Nevím, zda je uvedena i na FA. Jinak k prokázání zahr. cesty a uplatnění ceny za letenky by FA měla být dostačující. Pro poskytnutí diet jen v tom případě, že je uveden čas odletu.

Zaměstnankyně nastoupila po rodičovské dovolené dne 3.10.2005 do zaměstnání. Když do 31.12.2005 odpracuje všechny dny, jaký bude mít nárok na dovolenou za rok 2005?

Pokud byla zaměstnancem i po dobu rodičovské dovolené, její nárok je krácen o 5/12 za 195 zameškaných omluvených dnů. Pokud do konce roku nebude mít další překážky a odpracuje 60 dnů, má tedy nárok na 7/12 z 20, tj. 11,5 dne.

Zaměstnávám 4 dělníky na dobu určitou od 1.4.2005 do 30.11.2005. Protože podnikám v lesnictví nemohu tyto lidi zaměstnat celoročně. Nyní jsem získal zakázku zřejmě do konce ledna kácení a úklid po kácení. Mohu prodloužit smlouvu na dobu ručitou, která je do 30.11.2005 dodatkem k této smlouvě do 31.1.2006?Od únoru budu muset tyto lidi propustit a zaměstnat je až od dubna nebo května podle počasí.

Ano prodloužit dodatkem to lze, jen pozor na řetězení těchto prac. poměrů na dobu určitou lze jen dva roky viz. zákoník práce, ovšem na práce sezónního charakteru se omezení na 2 roky nevztahuje

Zaměstnanci při evidenci pracovní doby si píší i čtvrthodiny přesčas. Je to možné? Nebo se musí odpracovat vždy půlhodina?

Obecně tomu nic nebrání, na konci měsíce nebo období se to sečte a zarovná na celé hodiny.

Je možné na KOOPERATIVĚ nárokovat výplatu ztráty na výdělku za pracovní úraz, který byl ukončen v průběhu října a dosud nebyly vyplaceny DNP? PÚ byl v době od 12.9. do 9.10.

Uveďte ať odškodní přímo zaměstnance, spočítejte dle nem.lístku vč.bolestného....jde to,oni tol vyplatí bez ohledu,kdy vy budete vyplácet...