Náš tým

Náš týmMgr. Jan Kučera

Generální ředitel

Tel: 417 637 450, email: kucera(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK působí od roku 2001, od roku 2007 v pozici generálního ředitele a prokuristy společnosti. Teoretické znalosti nabyl studiem sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a regionální a ekonomické geografie na Západočeské univerzitě v Plzni. Praktické zkušenosti pak získal při realizaci zakázek RRA ÚK jako vedoucí projektu a následně jako ředitel odboru rozvojových dokumentů.

V průběhu své kariery v RRA ÚK se podílel na veškerých činnostech a službách, které společnost poskytuje. Z odborného hlediska se specializuje na poradenství v oblasti regionálního rozvoje, strategické plánování rozvoje obcí a regionů, stejně jako na poradenství v oblasti rozvojových programů, projektovou přípravu, grantové poradenství včetně projektového managementu a administrace veřejných zakázek.

Z titulu generálního ředitele je v jeho kompetenci tvorba a realizace obchodní strategie společnosti, příprava smluv a tvorba nabídek, jednání s klienty a vyhledávání obchodních příležitostí.

Ing. Bohumil Bocian

Ředitel sekce územního rozvoje

Tel: 417 637 448, email: bocian(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je zaměstnán od r. 1999. Vystudoval strojní a elektrotechnickou fakultu Vysoké školy dopravní v Žilině. Má zkušenosti ze státní správy a samosprávy. Absolvoval řadu odborných školení a stáží v ČR i v zemích EU a USA. Absolvoval státní zkoušku z anglického jazyka a zabývá se překládáním textů z anglického jazyka. Pracuje na pozici ředitele sekce pro územní rozvoj. Věnuje se rozvojovým projektům obcí a měst a poradenství v oblasti strukturálních fondů EU 2014 - 2020, jako jsou OP ŽP, OP PIK a IROP a mnohé další.  Zpracovává žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a další rozvojové dokumenty.  Má dlouhodobou zkušenost s realizací projektů nadnárodní spolupráce v EU. Věnuje se také strategickému plánování měst a obcí, má zkušenosti se zpracováním rozvojových plánů.


Mgr. Karolina Wankovská, DiS.

Ředitelka sekce pro rozvoj lidských zdrojů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tel: 417 637 449, mobil: 739 173 222

email: wankovska(@)rra.cz

Výkonná a flexibilní projektová manažerka schopná rychle reagovat na požadavky zákazníka a na potřeby řízení projektu. Má více jak 10 leté znalosti v oblasti vedení a fungování sociální služeb a služeb veřejně prospěšného charakteru. Je absolventkou třech škol v oblasti sociologie, metody sociální práce, pedagogiky, sociální politiky, psychologie, sociální patologie.  Zabývá se rozvojem a kompletním servisem pro neziskový sektor. Dokáže navrhnout inovativní prvky, které povedou organizaci ke kvalitnímu rozvoji projektů sociálního charakteru. Poskytuje poradenství v oblasti finančního plánování a řízení cash flow a efektivní vynakládání prostředků v NNO. Zaměřuje se na procesní podporu při zpracování a zavádění standardů kvality sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zabývá se rozvojem znalostí v oblastech profesionalizace sociální práce, finančního hospodaření a ve strategickém plánování, v personálním řízení a v oblasti rozvoji lidských zdrojů. Má rozsáhlé zkušenosti s dotačním managementem projektů veřejného zájmu, OPZ se zaměřením na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále investičních projektů, MŠMT ČR, MPSV ČR, Nadačních grantů, přeshraničních projektů.

Motto: Nečekejte, nikdy nenastane ten „správný čas“. Začněte tam, kde jste, lepší nástroje najdeme cestou.Ing. Martin Merker

Ředitel sekce rozvoje podnikání

Tel: 417 637 451, email: merker(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK působí od roku 2005, momentálně na pozici ředitele sekce rozvoje podnikání. Vystudoval Fakultu sociálně-ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně  Ústí nad Labem, obor podniková ekonomika a management. Absolvoval celou řadu kurzů, workshopů a seminářů v tuzemsku i zahraničí. V rámci své profesní praxe působí také jako představitel vedení pro kvalitu dle normy ISO řady 9000.Na starosti má vedení sekce rozvoje podnikání, tj. zejména přípravu podnikatelských projektů a záměrů (OPPIK, národní dotační zdroje a jiné). Spolupodílí se na přípravě projektů i do ostatních operačních programů (zejména v rámci zpracování finančních a ekonomických analýz). Řídí ekonomickou a personální agendu společnosti, systém kvality společnosti.

 

Mgr. Miroslav Cingl

Manager VVI

email: cingl(@)rra.cz

V RRA ÚK působí od roku 2007. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor Žurnalistika a mediální studia. Dále absolvoval průběžný vzdělávací program pro manažery regionálních inovačních strategií zajišťovaný Ministerstvem školství. Působí jako projektový manažer a ředitel oddělení.

Zaměřuje se především na oblast strategického plánování a na podporu přípravy a realizace projektů financovaných z veřejných zdrojů. Oborově se specializuje na problematiku výzkumu, vývoje a inovací a na strategie rozvoje ve veřejné správě. Podílel se na vzniku dotačního programu Inovační vouchery Ústeckého kraje.Bc. Lenka Budajová

Asistentka generálního ředitele

tajemnice představenstva

Tel: 417 633 240, email:

budajova(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je asistentkou generálního ředitele od r. 2000. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně  Ústí nad Labem, obor Sociální pedagogika, absolvovala kurz jednoduchého a podvojného účetnictví na Obchodní akademii a absolvovala certifikovaný kurz při Programu celoživotního vzdělávání - Sociální pracovník a  kurz Obchodní angličtina. V rámci své profesní praxe působí dlouhodobě jako tajemnice představenstva společnosti.

Na starosti má administrativní agendu, která je spojena s plánováním programu generálního ředitele, komunikuje s akcionáři společnosti, orgány společnosti a veřejností. Zabezpečuje řadu seminářů, akcí a odborných činností, které jsou spojené s administrací  a managementem projektů a fondů. Na starosti má DOTAČNÍ ZPRAVODAJ, který pravidelně rozesílá klientům společnosti a různým institucím v kraji.

 

Kněžková Alena

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 455, email: knezkova(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je zaměstnána od roku 2000 a to na pozici vedoucí projektu. Vystudovala  Obchodní akademii  v Mostě - obor ekonomie. V průběhu více jak 15-tiletého působení ve společnosti absolvovala celou řadu vzdělávacích kurzů, prostřednictvím kterých si dále zvyšovala své odborné dovednosti.

V současné době je její hlavní náplní finanční řízení mezinárodních projektů, při kterém využívá své znalosti v oblasti účetnictví a zkušenosti získané z administrace Společného fondu malých projektů programu EU PHARE. Dále má dlouholeté zkušenosti s přípravou projektových žádostí od projektů typu people to people přes velké infrastrukturní projekty, stejně jako zkušenosti s řízením a administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. V rámci působení ve společnosti se zabývá též audity projektového řízení.


Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Externí konzultant

email: kudrna@)rra.cz

Teoretickou odbornost nabyl v oboru sociální práce a veřejné politiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzitě Karově v Praze.

Svou kariéru od roku 2003 spojuje s RRA ÚK. Základním pilířem jeho praxe je projektové poradenství a administrace investičních a neinvestičních projektů obcí a neziskových organizací. Věnuje se také strategickému plánování měst. A zpracovává rozvojové dokumenty obcí a regionů. Nově se specializuje na problematiku venkova. Působí v komisích a orgánech zaměřujících se na strategický rozvoj venkova a spolupracuje s místními akčními skupinami. Má za sebou lektorské zkušenosti i spolupráci na zahraničních projektech. Mezi jeho dovednosti patří zejména dobré analytické myšlení.

Ve svém přístupu k životu uplatňuje Šrámkovské motto:  Života bído, přec tě mám rád!


Mgr. Monika Moravcová

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 456, email: moravcova(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK, a.s. je zaměstnána od r. 1998. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně  Ústí nad Labem, katedra germanistiky, obor Učitelství cizích jazyků. Absolvovala Státní zkoušku techniky administrativy, Základní státní zkoušku z německého jazyka, Všeobecnou státní zkoušku z německého jazyka a kurz Obchodní angličtina.

Má 18 let praxe v oblasti přípravy a realizace národních i mezinárodních projektů v oblasti lidských zdrojů (ESF), ROP NUTS II Severozápad, ERDF, EFRR a dalších operačních programů. Na starosti má především oblast spolupráce při přípravě, administraci, managementu a realizaci projektů s německy mluvícími zeměmi. Rovněž zajišťuje překladatelskou a tlumočnickou činnost v německém jazyce. Na základě dlouholetých zkušeností poskytuje poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů; zajišťuje komunikaci mezi žadatelem a poskytovatelem podpory. Zpracovává průběžné a závěrečné zprávy v rámci realizace projektů. Spolupracuje na zpracování studií proveditelnosti, koncepcí a strategií, socioekonomických analýz.


Ing. Jiří Polívka

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 455, email: polivka(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je zaměstnán jako vedoucí projektu od r. 2000. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod, vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace. Mluví plynně anglicky. Je akreditovaným Manažerem průmyslové zóny agentury CzechInvest.

Ve své působnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvojových programů, předprojektovou přípravu a přípravu projektů, poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu, zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA, apod.), zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory, poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů, management projektů v období realizace a udržitelnosti. Má zkušenosti s realizací domácích i mezinárodních projektů pro žadatele různých typů – města a obce, podnikatelské subjekty, NNO. Je zaměřen převážně na infrastrukturní projekty.

 

Ing. Tomáš Tuček

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 452, email: tucek(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK je vedoucím projektu od r. 2001. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se specializací na chemii, technologii a toxikologii životního prostředí. Absolvoval certifikované kurzy pro výkon zástupce Asociace inovačního podnikání ČR v Ústeckém kraji, zahraniční kurzy a studijní cesty Evropské komise zaměřené na vedení agendy evropských projektů, poskytování služeb pro rozvoj podnikání a zprostředkování zahraniční obchodní spolupráce.

Ve své působnosti se zaměřuje na poskytování poradenství a služeb v oblasti získávání dotačních prostředků z programů OPŽP 2014 – 2020, Nová zelená úsporám a Národního programu ŽP. Zajišťuje služby v oblasti rozvoje inovačního podnikání v Ústeckém kraji.

Má dlouholetou zkušenost s organizací specializovaných seminářů, školení a kooperačních burz firem, poskytováním informací o zahraničních trzích a legislativě,zprostředkováním kontaktů obchodní a výrobní spolupráce, správou záznamů informačních databází Evropské komise a AIP ČR (Technologický profil ČR).Bc. Daniel Sárközi

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 457, email: sarkozi(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK pracuje od r. 2008. Vystudoval Sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ekonomika a management s oborovým zaměřením na regionální rozvoj.

V sekci Rozvoje podnikání má na starosti odborné konzultace, projektové poradenství a administraci investičních i neinvestičních projektů obcí, neziskových organizací i podnikatelského sektoru. Současně se věnuje strategickému plánování obcí a poradenství v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Ing.Vladimír Vinkler

Vedoucí projektu

Tel: 417 637 452, email:vinkler(@)rra.cz

Ve společnosti RRA ÚK pracuje jako vedoucí projektu od r. 2008. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Regionální ekonomika a veřejná správa.

Ve své činnosti se zabývá především tvorbou projektových žádostí ucházejících se o dotaci z evropských, národních a krajských dotačních programů a administrací projektů, které v hodnocení uspěly.

 

Zastupujeme: